Regulamin sklepu

Cześć!

Oto regulamin Sklepu Między Parami, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu złożenia zamówienia, warunkach do Ciebie moich produktów, formach płatności oraz postępowania reklamacyjnego. Przeczytaj go dokładnie przed zakupem i przekonaj się, że zasady tu panujące są jasne i Ci pasują.

Jeśli nie znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pytania lub w Twojej głowie pojawią się uwagi i wątpliwości, skontaktuj się ze mną pisząc na kontakt@międzyparami.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Marita Woźny

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cena – wyrażona w złotówkach wartość brutto Produktów oferowanych w Sklepie.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w tym norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Użytkownika – przestrzeń udostępniana Kupującemu w ramach Sklepu zgodnie z Umową o dostarczenie treści cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Kupującego z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika za pomocą loginu i hasła w serwisie sklep.miedzyparami.pl. Rejestracja Kupującego na Koncie Użytkownika jest dokonywana w procesie składania Zamówienia.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący – osoba dokonująca zakupu w Sklepie, którą może być zarówno Konsument, jak i Klient.
 12. Miejsce wydania rzeczy – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty przez Kupującego za dostarczenie lub udostępnienie Produktów.
 16. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://miedzyparami.pl/polityka-prywatnosci/
 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, materiałów elektronicznych i usług, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.miedzyparami.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 24. Sprzedawca:

Między Parami sp. z o. o.
NIP: 894-315-87-30
ul. Legnicka 59C/1
54-203 Wrocław

 1. Umowa – zgodne porozumienie Kupującego i Sprzedawcy ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Za moment jej zawarcia przyjmuje się złożenie i opłacenie Zamówienia przez Kupującego, a za jej warunki – zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Produktu za cenę uwidocznioną w Sklepie, kierowana przez Kupującego do Sprzedawcy.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu – w zależności od rodzaju Produktu – możliwość zawarcia umowy udostępnienia treści cyfrowych.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu konieczne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. Komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do internetu
  2. Dostęp do poczty elektronicznej, w tym: aktywny/ważny adres e-mail
  3. Standardowy system operacyjny
  4. Standardowa przeglądarka internetowa
  5. Przeglądarka plików z rozszerzeniem .pdf
 4. Sprzedaż i dostawa Produktów poprzez Sklep obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
  1. Kupujący ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje
  2. dane i informacje podawane przez Kupującego są zgodne z prawdą;
  3. Kupujący zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 7. Kupujący mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: kontakt@miedzyparami.pl

§ 3 Zasady dotyczące zawierania umowy udostępnienia treści cyfrowych

 1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupujących.
 2. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 3. Zamówienie na Produkty może zostać złożone przez Kupującego, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto Użytkownika na sklep.miedzyparami.pl lub poda swoje dane do realizacji zamówienia (bez zakładania konta).
 4. W procesie składania zamówienia Kupujący dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. Następnie wybiera sposób zapłaty Ceny, uiszcza ją na koncie Sprzedawcy.
 5. Do momentu uruchomienia przez Kupującego funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
 6. Kupujący składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą gdy Kupujący zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy udostępnienia treści cyfrowych, za pośrednictwem Sklepu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. W przypadku produktów zakupionych w przedsprzedaży – Kupujący mają prawo do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Formularz odstąpienia znajduje się na stronie: https://kursy.miedzyparami.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

§ 4 Udostępnienie treści cyfrowych i płatność

 1. Zawarcie Umowy o udostępnienie treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku Kupujących posiadających Konto Użytkownika – po realizacji Zamówienia, treści cyfrowe umieszczane są na tym koncie w zakładce Zakupy.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU S.A. Główna siedziba: ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
 5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5 Realizacja usług online

 1. Usługi online to konsultacje, terapia par oraz terapia rodzin online.
 2. Forma komunikacji: wideo spotkanie z użyciem komunikatora Zoom lub Skype
 3. Informacje techniczne:
  • Dostęp do komputera.
  • Stałe (szerokopasmowe) łącze internetowe. Korzystanie z dostępu do internetu w telefonie komórkowym lub łącza radiowego może być niewystarczające.
  • Warto zalogować się na stronie 5 minut przed godziną rozpoczęcia wizyty.
  • Rozmowa internetowa prowadzona jest za pośrednictwem komunikatora Skype lub Zoom. Dla uniknięcia problemów technicznych, zalecamy wcześniej sprawdzić, czy posiadany sprzęt funkcjonuje prawidłowo.
 4. Ustalenie terminu następuje podczas zakupu usługi online. Termin może być przełożony maksymalnie 2 razy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy Kupujący nie poinformuje o swojej nieobecności z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, traci możliwość skorzystania z usługi online, nie przysługuje także zwrot kosztów.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący podczas składania zamówienia zostaje poinformowany o braku możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem kursy.miedzyparami.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Rekomendowane jest składanie reklamacji na adres mailowy kontakt@miedzyparami.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://kursy.miedzyparami.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowej ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.05.2020.